Dansk Træplejeforening (DTF), er en interesseforening for fagfolk, der arbejder med planlægning, produktion, plantning og pleje af bytræer.
Vidste du at...

Pensum

EUROPEAN TREE WORKER (ETW) CERTIFICERING

For at blive certificeret skal man kunne følgende (træplejerens Curriculum):

Grundlæggende træpleje:

Den certificerede træplejer skal være I stand til at:

- forklare grundprincipperne for træets vækst, sammensætning, udvikling og væksttrin med henblik på korrekt træpleje.

- tage lokale vækstforhold i betragtning, og ud fra disse, demonstrere forståelse for disses indflydelse på træets vækst og pleje.

- Genkende de mest betydende træer og buske i haver og parker. Som nævnt i plantelisten her. Eleven forventes at kende såvel de latinske som de danske plantenavne.

- Vurdere kvaliteten af planter fra planteskolen.

- Forstå betydningen af bevaring og fredning i forbindelse med træpleje.

- Genkende grundlæggende sygdomme i træer, svampe og skadedyrsangreb og ikke-biologiske faktorer (skader  fra tørke, salt, forurening og vind), som kan indvirke på træets tilstand.
Arbejdsrelaterede emner:

Den certificerede træplejer skal være I stand til at:

- Forstå betydningen af de områder og begreber, som knytter sig til faget træpleje.

- Betjene og vedligeholde de til faget tilknyttede maskiner, udstyr og værktøjer.

- Overholde relevante sikkerhedsbestemmelser og regler, som fastlagt i Arbejdstilsynets vejledninger, herunder Arbejdspladsvurderinger (APV) og European Arboriculture Councils retningslinjer.  (Jf. DTF guiden: Sikkerhed i træer)

- Forstå og anvende de almindeligste procedurer og standarder hvad angår økonomi, bæredygtighed samt lovmæssige forhold i forbindelse med:

 • Jordbundsforhold og metoder til forbedringer forud for plantning.
 • Plantning og flytning af træer.
 • Beskyttelse af træer på byggepladser og i nærheden af udgravninger.
 • Forbedring af træers rodforhold.
 • Flytning af store træer.
 • Kronebeskæring.
 • Fældning af træer.
 • Stabilisering af store grene/stammer ved brug af stålwirer.
 • Forebyggelse af skader og pleje/ behandling af skader på træers top og rodsystem.
 • Genkendelse af strukturmæssige svagheder i kronen, samt svækkelse hos træer.
 • Anvendelse og vedligeholdelse af udstyr til træpleje, så som: motorsave, stiger, klatreudstyr, lifte, flishuggere og trækspil mv. herunder reglerne for periodiske eftersyn.
 • Korrekt anvendelse af relevante klatreteknikker i forbindelse med arbejde i træer.
 • Overvågning og rapportering af betydende skader og svækkelser på træer og stille simple diagnoser om skader på træer.
 • Kende til principperne for værdisætning af træer.

Lovmæssige og sociale forpligtelser:

Den certificerede træplejer skal være I stand til at:

- Forstå gældende regler hvad angår arbejdssikkerhed og organisering af arbejdspladsen.

- Forstå samtlige til en hver tid gældende regler hvad angår aktuelle arbejdsområder og aktiviteter.

- Kende til relevante regler vedrørende ansættelse og forsikring.

- Kende til relevante arbejdsmæssige organisationer og foreninger.

Hvem kan ETW certificeres

Der er åben adgang til eksamen for de der er i besiddelse af de faglige evner der kræves for at kunne udføre det ovennævnte arbejde. Af specifikke krav gælder bl.a. at kandidater skal have bestået prøve i førstehjælp, være uddannet i brug af motorsave i henhold til gældende danske regler, have mindst ét års praktisk erfaring i træpleje, og skal enten kunne klatre i træer eller kunne udføre sikker beskæring fra lift.

Selve eksamen
Eksamen består af tre dele; en skriftlig, en mundtlig og en praktisk. Den praktiske del består af arbejde i trækronen. Dette skal udføres med en godkendt klatreteknik og efterfølges af mundtlige spørgsmål, som vedrører de praktiske dele af prøven. Eksamen i Danmark vil foregå på dansk, og være målrettet danske forhold, planter og træplejetraditioner.

Prisen for at blive certificeret fastsættes årligt og er baseret på min. 8 tilmeldte deltagere.
Lærebogsmaterialet som omfatter håndbogen European Tree Worker (findes p.t. kun på engelsk, tysk og polsk), samt de tre danske DTF guider: Beskæringsguide, Sikkerhed i træer og Planteguiden. Links til bøgerne findes HER

Eksamensregler og pensum kan ændres

Eksamenspensum og eksaminationsregler for “Certified European Tree Worker” er udarbejdet og vedligeholdes af EAC. Disse vil jævnligt blive opdateret, hvorfor ændringer er mulige indenfor en årrække. Se dette link til EAC for god og nyttig læsning mod din ETW godkendelse HER

Recertificering

Certifikatet vil være gældende i tre år. Man kan ansøge om at blive recertificeret, hvis man kan dokumentere at have arbejdet aktivt indenfor træpleje i mindst 24 måneder i løbet af de 36 måneder.

En re-certifikation gælder ligeledes i tre år, og der gælder følgende regler for at blive recertificeret:

1) En tro og love erklæring med gyldig underskrift skal inden udløbet af 3 års perioden være modtaget af Dansk Træplejeforening.
2) Gyldigt  førstehjælpsbevis skal være modtaget af Dansk Træplejeforening.
3) Dansk Træplejeforening skal have modtaget den korrekte afgiftsbeløb for recertificering, se afgifter.

For at lette administrationen vedr. recertificering, bl.a. skal alle navnene på de recertificerede genregistreres på den europæiske EAC hjemmeside, udsender sekretariatet hvert år i september en påmindelse, til alle der har en ETW certificering, med henblik at der kan foretages en samlet indberetning til EAC primo december.
For at dette kan ske, skal de der ønsker at blive recertificeret i det kommende år, indsende såvel den krævede dokumentation samt certificeringsafgiften, så de er sekretariatet i hænde senest den 15. november.

Du kan se listen fra EAC ved at følkge dette link, og vælge Denmark. Tjek HER

CERTIFICERING UDEN KLATRING DANSK EKSAMINERET TRÆPLEJER (D.E.T.)

Bestyrelsen har besluttet at tilbyde en certificering uden klatring. Ideen er at kandidater der ønsker det, deltager i samme certificering, som de der ønsker at blive ETW-certificeret, dog uden at aflægge prøve i fysisk beskæring fra lift eller klatring. Denne certificering kaldes Dansk Eksamineret Træplejer (D.E.T.)
Dette vil give mulighed for, at man senere (inden 3 år) kan gå til den resterende del af prøven og herved blive European Treeworker.

For mere information kan følgende kontaktes:
Vedr. oplysning om Skovskolen i Nødebo på tlf.: 35 33 15 00 eller direkte til Marianne Lyhne tlf. 2494 2578.
Vedr. informationer om certificeringen:  Jacob B. Vind, tlf. 20 10 05 31 eller
du kan rette henvendelse til DTF's sekretariat på tlf. 49 14 08 02, kontortid torsdage fra kl. 16-18


Vurderet 5 / 5 stjerner på Facebook og over 650 likes​


Dansk Træplejeforening - Absalonsvej 3, 2990 Nivå
Telefon: +45 49 14 08 02  Telefon: +45 21 55 68 78/
dtf@mail.dk